8 thoughts to “Internet Marketing là gì ? | Nguyễn Trọng Thơ”

  1. Hiya, checking for valuable techniques online. Let me tell you a secret there's a website where there are lots of operating techniques. Simply type: "TheMakeMoneyOnlinePro" in google.

  2. Cảm ơn anh Thơ. Anh cho em ví dụ về giá trị được không ạ để em có cái nhìn trực quan hơn? em bị nhầm lẫn giữa giá trị và lợi ích.

Comments are closed.